1   Katechizm Rzymski,1, 2, 2.

2   Katechizm Rzymski,1, 2, 2.

3   Por. Flp 2, 10-11.

4   Por. Mk 12, 29-30.

5   Por. Mk 12, 35-37.

6   Sobór Laterański IV (1215): DS 800.

7   Por. Sdz 13, 18.

8   Por. Wj 3, 5-6.

9   Por. Wj 32.

10   Por. Wj 33, 12-17.

11   Por. Wj 34, 9.

12   Por. Iz 44, 6.

13   Por. Ps 85, 11.

14   Por. Pwt 7, 9.

15   Por. Mdr 13, 1-9.

16   Por. Ps 115, 15.

17   Por. Mdr 7, 17-21.

18   Por. Ml 2, 6.

19   Por. J 17, 3.

20   Por. Pwt 4, 37; 7, 8; 10, 15.

21   Por. Iz 43, 1-7.

22   Por. Oz 2.

23   Por. Oz 11, 1.

24   Por. Iz 49, 14-15.

25   Por. Iz 62, 4-5.

26   Por. Ez 16; Oz 11.

27   Por. 1 Kor 2, 7-16; Ef 3, 9-12.

28   Św. Joanna d'Arc, Powiedzenie.

29   Por. Mt 5, 29-30; 16, 24; 19, 23-24.

30   Św. Mikołaj z Flüe, Modlitwa.

31   Św. Teresa od Jezusa, Poezje, 30.

32   Tertulian, Adversus Marcionem, 1, 3.

33   Św. Augustyn, Sermones, 52, 6,16: PL 38, 360.

34   Św. Cezary z Arles, Expositio symboli (sermo 9): CCL 103, 48.

35   Wyznanie wiary papieża Wigiliusza z 552 r.: DS 415.

36   Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne, 43.

37   Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne, 47.

38   Sobór Watykański I: DS 3015.

39   Por. Pwt 32, 6; Ml 2, 10.

40   Por. 2 Sm 7,14.

41   Por. Ps 68, 6.

42   Por. Iz 66, 13; Ps 131, 2.

43   Por. Ps 27, 10.

44   Por. Ef 3, 14; Iz 49, 15.

45   Por. J 1,1.

46   DS 150.

47   Por. Rdz 1, 2.

48   Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.

49   Por. J 14, 17.

50   Por. J 14, 26.

51   Por. J 14, 26; 15, 26;16, 14.

52   Por. J 7, 39.

53   DS 150.

54   Synod Toledański VI (638): DS 490.

55   Synod Toledański XI (675): DS 527.

56   DS 150.

57   Sobór Florencki: DS 1300-1301.

58   Por. św. Leon Wielki, list Quam laudabiliter: DS 284.

59   Por. Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2.

60   Sobór Florencki (1439): DS 1302.

61   Sobór Florencki (1442): DS 1331.

62   Sobór Lyoński II (1274): DS 850.

63   Por. 1 Kor 12, 4-6; Ef 4, 4-6.

64   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 2.

65   Sobór Konstantynopolitański II (553): DS 421

66   Synod Toledański XI (675):

67   Sobór Laterański IV (1215): DS 804.

68   Fides Damasi: DS 71.

69   Synod Toledański XI (675): DS 528.

70   Sobór Laterański IV (1215): DS 804.

71   Synod Toledański XI (675): DS 528.

72   Sobór Florencki (1442): DS 1330.

73   Sobór Florencki (1442): DS 1331.

74   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 41: PG 36, 417

75   Liturgia Godzin, hymn O lux, beata Trinitas.

76   Por. Ef 1, 9.

77   Por. Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2-9.

78   Por. Sobór Konstantynopolitański II (553): DS 421.

79   Sobór Florencki (1442): DS 1331.

80   Por. 1 Kor 8, 6.

81   Sobór Konstantynopolitański II (553): DS 421

82   Por. J 6, 44.

83   Por. Rz 8,14.

84   Por. J 17, 21-23.

85   Bł. Elżbieta od Trójcy, Modlitwa.

86   Por. J 14, 26.

87   Św. Augustyn, De Trinitate, XV, 26, 47.

88   Por. Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 9.

89   Symbol Quicumque: DS 75.

90   Por. Rdz 1, 1; J 1, 3.

91   Por. Mt 6, 9.

92   Por. 1 Kor 1, 18.

93   Por. Jr 32, 17; Łk 1, 37.

94   Por. Jr 27, 5.

95   Por. Est 4, 17b; Prz 21,1; Tb 13, 2.

96   Por. Mt 6, 32.

97   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 25, 5, ad 1

98   Por. 2 Kor 12, 9; Flp 4, 13.

99   Katechizm Rzymski, 1, 2, 13.

100   Mszał Rzymski, Kolekta z 26 niedzieli zwykłej.

101   Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne, 51.

102   Por. Rz 8, 18-23.

103   Por. Eteria, Peregrinatio ad loca sancta, 46: PLS 1, 1047; św. Augustyn, De catechizandis rudibus, 3, 5.

104   Por. Sobór Watykański I: DS 3026.

105   Por. Dz 17, 24-29; Rz 1,19-20.

106   Por. Iz 43, 1.

107   Por. Rdz 15, 5; Jr 33,19-26.

108   Por. Iz 44, 24.

109   Por. Ps 104.

110   Por. Prz 8, 22-31.

111   Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.

112   Liturgia bizantyjska, Troparion Nieszporów Pięćdziesiątnicy

113   Por. Ps 33, 6; 104, 30; Rdz 1, 2-3.

114   Św. Ireneusz, Adversus haereses, II, 30, 9.

115   Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 20, 1.

116   Sobór Watykański I: DS 3025.

117   Św. Bonawentura, In libros sententiarum, 2, 1, 2, 2, 1.

118   Św. Tomasz z Akwinu, In libros sententiarum, 2, prol.

119   Sobór Watykański I: DS 3002.

120   Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 20, 7.

121   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2.

122   Por. Mdr 9, 9.

123   Por. Sobór Watykański I: DS 3022.

124   Por. Sobór Watykański I: DS 3023-3024.

125   Sobór Laterański IV: DS 800; Sobór Watykański I: DS 3025.

126   Św. Teofil z Antiochii, Ad Autolycum, 2, 4: PG 6,1052.

127   Por. Ps 51, 12.

128   Por. Rdz 1, 3.

129   Por. 2 Kor 4, 6.

130   Por. Rdz 1, 26.

131   Por. Ps 19, 2-5.

132   Por. Hi 42, 3.

133   Por. św. Leon Wielki, list Quam laudabiliter: DS 286; I Synod w Braga: DS 455-463; Sobór Laterański IV: DS 800; Sobór Florencki: DS 1333; Sobór Watykański I: DS 3002.

134   Por. Syr 43, 28.

135   Św. Augustyn, Confessiones, III, 6, 11.

136   Sobór Watykański I: DS 3003.

137   Por. Iz 10, 5-15; 45, 5-7; Pwt 32, 39; Syr 11, 14.

138   Por. Ps 22; 32; 35; 103; 138 i in.

139   Por. Mt 10, 29-31.

140   Por. Rdz 1, 26-28.

141   Por. Kol 1, 24.

142   Por. Kol 4, 11.

143   Por. 1 Kor 12, 6.

144   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 36.

145   Por. Mt 19, 26; J 15, 5; Flp 4, 13.

146   Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 25, 6.

147   Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, III, 71.

148   Por. św. Augustyn, De libero arbitrio, 1,1, l: PL 32,1221–1223; św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I–II, 79, 1.

149   Św. Augustyn, Enchiridion de fide, spe et caritate, 11, 3.

150   Por. Tb 2, 12–18 Wlg.

151   Por. Rz 5, 20.

152   Św. Katarzyna ze Sieny, Dialogi, IV, 138.

153   Św. Tomasz More, List do Alice Alington Margaret Roper; por. Liturgia Godzin, III, Godzina czytań z 22 czerwca.

154   Juliana z Norwich, Objawienia miłości Bożej, 32.

155   Por. Rdz 2, 2.

156   Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, dekret Theses approbatae philosophiae tomisticae (27 lipca 1914): DS 3624.

157   Por. Mt 6, 26–34.

158   Por. Ps 115, 16.

159   Por. Ps 55, 23.

160   Por. Ps 19, 2.

161   Ps 115,16

162   Sobór Laterański IV DS 800; por. Sobór Watykański I: DS 3002; Paweł VI, DC Ludu Bożego, 8.

163   Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 1,15: PL 37, 1348-49.

164   Por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891.

165   Por. Łk 20, 36.

166   Por. Dn 10, 9-12.

167   Por. Hi 38, 7, gdzie są nazwani "synami Bożymi".

168   Por. Rdz 3, 24.

169   Por. Rdz 19.

170   Por. Rdz 21, 17.

171   Por. Rdz 22, 11.

172   Por. Dz 7, 53.

173   Por. Wj 23, 20-23.

174   Por. Sdz 13.

175   Por. Sdz 6, 11-24; Iz 6, 6.

176   Por. 1 Krl 19, 5.

177   Por. Łk 1,11. 26.

178   Por. Mt 1, 20; 2, 13. 19.

179   Por. Mk 1, 13; Mt 4, 11.

180   Por. Łk 22, 43.

181   Por. Mt 26, 53.

182   Por. 2 Mch 10, 29-30;11, 8.

183   Por. Łk 2, 10. 8-14.

184   Por. Mk 16, 5-7.

185   Por. Dz 1, 10-11.

186   Por. Mt 13, 41; 24, 31; Łk 12, 8-9.

187   Por. Dz 5, 18-20; 8, 26-29;10, 3-8;12, 6-11; 27, 23-25.

188   Mszał Rzymski, Sanctus.

189   Por. Mt 18, 10.

190   Por. Łk 16, 22.

191   Por. Ps 34, 8; 91, 10-13.

192   Por. Hi 33, 23-24; Za 1, 12; Tb 12, 12.

193   Św. Bazyli Wielki, Adversus Eunomium, 3, 1: PG 29, 656 B.

194   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11.

195   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

196   Por. św. Augustyn, De Genesi contra Manichaeos, I, 2, 4: PL 35, 175.

197   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 36.

198   Por. Ps 145, 9.

199   Por. Rdz 1, 26.

200   Św. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature.

201   Por. Hbr 4, 3-4.

202   Por. Jr 31, 35-37; 33,19-26.

203   Por. Rdz 1, 14.

204   Por. Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, modlitwa po pierwszym czytaniu.

205   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 114, 3, ad 3.

206   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 12.

207   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 24.

208   Św. Katarzyna ze Sieny, Dialogi, 4,13; por. Liturgia Godzin, IV, Godzina czytań z 19 niedzieli zwykłej.

209   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 12; 24; 39.

210   Św. Jan Chryzostom, Sermones in Genesim, 2, 1: PG 54, 587 D-588 A.

211   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

212   Św. Piotr Chryzolog, Sermones, 117: PL 52, 520 B; por. Liturgia Godzin, IV, Godzina czytań z soboty 29 tygodnia.

213   Por. Tb 8, 6.

214   Pius XII, enc. Summi pontificatus; por. Sobór Watykański II, dekl. Nostra aetate, 1.

215   Tamże.

216   Por. Mt 16, 25-26; J 15, 13.

217   Por. Dz 2, 41.

218   Por. Mt 26, 38; J 12, 27.

219   Por. Mt 10, 28; 2 Mch 6, 30.

220   Por. 1 Kor 6, 19-20; 15, 44-45.

221   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 14.

222   Por. Sobór w Vienne (1312): DS 902.

223   Por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3896; Paweł VI, Wyznanie wiarv Ludu Bożego, 8.

224   Por. Sobór Laterański V (1513): DS 1440.

225   Sobór Konstantynopolitański IV (870): DS 657.

226   Sobór Watykański I: DS 3005; por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

227   Por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891.

228   Por. Pwt 6, 5; 29, 3; Iz 29, 13; Ez 36, 26; Mt 6, 21; Łk 8, 15; Rz 5, 5.

229   Por. Rdz 2, 7. 22.

230   Por. Iz 49, 14-15; 66, 13; Ps 131, 2-3.

231   Por. Oz 11, 1-4; Jr 3, 4-19.

232   Por. Rdz 2, 19-20.

233   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 50.

234   Sobór Trydencki: DS 1511.

235   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.

236   Por. Rdz 2, 17; 3,19.

237   Por. Rdz 3, 16.

238   Por. Rdz 2, 25.

239   Por. 1 J 2, 16.

240   Por. Rdz 2, 8.

241   Por. Rdz 3, 17-19.

242   Mszał Rzymski, IV Modlitwa eucharystyczna.

243   Por. Ef 1, 3-6; Rz 8, 29.

244   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 14.

245   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 12.

246   Św. Augustyn, Confessiones, VII, 7, 11.

247   Por. Rz 5, 20.

248   Por. Łk 11, 21-22; J 16, 11; 1 J 3, 8.

249   Por. Rz 5, 12-21.

250   Por. 1 Kor 2, 16.

251   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 13.

252   Por. Sobór Trydencki: DS 1513; Pius XII, enc. Humani generis: DS 3897; Paweł VI, Przemówienie (11 lipca 1966).

253   Por. Rdz 3, 1-5.

254   Por. Mdr 2, 24.

255   Por. J 8, 44; Ap 12, 9.

256   Sobór Laterański IV (1215): DS 800.

257   Por. 2 P 2, 4.

258   Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, II, 4: PG 94, 877 C.

259   Por. Mt 4, 1-11.

260   Por. Rdz 3,1-11.

261   Por. Rz 5, 19.

262   Por. Rdz 3,5.

263   Św. Maksym Wyznawca, Ambiguorum liber: PG 91, 1156 C.

264   Por. Rdz 3,23.

265   Rdz 3, 9-10.

266   Rdz 3, 5.

267   Rdz 3, 7.

268   Rdz 3, 11-13.

269   Rdz 3, 16.

270   Rdz 3, 17. 19.

271   Rdz 2, 17.

272   Rdz 3, 19.

273   Rz 5, 12.

274   Rdz 4, 3-t 5.

275   Rdz 6, 5. 12; Rz 1, 18-32.

276   Por. 1 Kor 1-6; Ap 2-3.

277   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 13.

278   Sobór Trydencki: DS 1512.

279   Por. Sobór Trydencki: DS 1514.

280   Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de malo, 4,1.

281   Por. Sobór Trydencki: DS 1511-1512.

282   Por. Sobór Trydencki: DS 1513.Por. Sobór Trydencki: DS 1513.

283   Por. Synod w Orange II: DS 371-372.

284   Por. Sobór Trydencki: DS 1510-1516.

285   Sobór Trydencki: DS 1511; por. Hbr 2, 14.

286   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 25.

287   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 16.

288   Por. 1 P 5, 8.

289   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 37.

290   Por. Rdz 3, 9.

291   Por. Rdz 3, 15.

292   Por. 1 Kor 15, 21-22. 45.

293   Por. Rz 5,19-20.

294   Por. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS 2803.

295   Por. Sobór Trydencki: DS 1573.

296   Św. Leon Wielki, Sermones, 73, 4: PL 54, 396.

297   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 1, 3, ad 3.

298   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 13.

299   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 16.

300   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 2.