1   Por. Łk 1, 68.

2   Por. Łk 1 55.

3   Por. Mt 16, 18; św. Leon Wielki, Sermones, 4, 3: PL 54, 151; 51, 1: PL 54, 309 B; 62, 2: PL 54, 350 C-351 A; 83, 3: PL 54, 432 A.

4   Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 5

5   Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 5.

6   Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 6.

7   Por. Łk 1, 31.

8   Por. Ps 51, 6.

9   Por. Ps 51, 12.

10   Por. Ps 79, 9.

11   Por. Dz 5, 41; 3 J 7.

12   Por. J 3,18; Dz 2, 21

13   Por. Rz 10, 6-13.

14   Por. Dz 9, 14; Jk 2, 7

15   Por. Kpł 16, 15-16; Syr 50, 20; Hbr 9, 7.

16   Por. Wj 25, 22; Kpł 16, 2; Lb 7, 89; Hbr 9, 5.

17   Por. J 12, 28.

18   Por. Dz 16, 16-18; 19, 13-16.

19   Por. Mk 16, 17.

20   Por. J 15, 16.

21   Por. 1 Sm 9, 16;10, 1; 16,1. 12-13; I Krl 1, 39.

22   Por. Wj 29, 7; Kpł 8, 12.

23   Por. 1 Krl 19, 16.

24   Por. Ps 2, 2; Dz 4, 26-27.

25   Por. Iz 11, 2.

26   Por. Za 4, 14; 6, 13.

27   Por. Za 4, 14; 6, 13.

28   Por. Rz 1, 3; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16.

29   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18, 3.

30   Por. Mt 2, 2; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 21, 9. 15

31   Por. J 4, 25-26; 11, 27.

32   Por. Mt 22, 41-46.

33   Por. J 6, 15; Łk 24, 21.

34   Por. Mt 16, 16-23.

35   Por. J 6, 62; Dn 7, 13.

36   Por. Iz 53, 10-12.

37   Por. J 19, 19-22; Łk 23, 39-43.

38   Por. Pwt 32, 8 LXX; Hi I, 6.

39   Por. Wj 4, 22; Oz 11, 1; Jr 3, 19; Syr 36, 11; Mdr 18, 13.

40   Por. Pwt 14, 1; Oz 2, 1.

41   Por. 2 Sm 7, 14; Ps 82, 6.

42   Por. 1 Krn 17, 13; Ps 2, 7.

43   Por. Mt 27, 54.

44   Por. Łk 23, 47.

45   Por. 1 Tes 1, 10.

46   Por. J 20, 31.

47   Por. Mt 16, 18.

48   Por. Mt 26, 64; Mk 14, 61.

49   Por. Mt 11, 27; 21, 37-38.

50   Por. Mt 21, 34-36.

51   Por. Mt 24, 36.

52   Por. Mt 5, 48; 6, 8; 7, 21; Łk 11,13.

53   Por. Mt 3,17; 17, 5.

54   Por. J 10, 36.

55   Por. Dz 13, 33.

56   Por. Wj 3,14.

57   Por. 1 Kor 2, 8.

58   Por. Mt 22, 41-46; por. także Dz 2, 34-36; Hbr 1,13.

59   Por. J 13, 13.

60   Por. Mt 8, 2; 14, 30; 15, 22 i in.

61   Por. Łk 1, 43; 2, 11.

62   Por. Dz 2, 34-36.

63   Por. Rz 9, 5; Tt 2,13; Ap 5,13.

64   Por. Rz 10, 9; 1 Kor 12, 3; Flp 2, 9-11.

65   Por. Ap 11, 15.

66   Por. Mk 12, 17; Dz 5, 29.

67   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 10; por. 45.

68   Por. J 1,14. 18; 3, 16. 18.

69   Por. J I, 1.

70   Por. Dz 8, 37; 1 J 2, 23.

71   Św. Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica, 15: PG 45, 48 B.

72   Por. Pwt 6, 4-5.

73   Por. Mk 8, 34.

74   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 19, 1.

75   Św. Atanazy, De incarnatione, 54, 3: PG 25, 192 B.

76   Św. Tomasz z Akwinu, Opusculum 57 in festo Corporis Christi, 1

77   Por. Liturgia Godzin, Kantyk w I Nieszporach niedzieli.

78   Por. 1 J 4, 2-3; 2 J 7.

79   Sobór Nicejski I: DS 130.

80   Sobór Nicejski I: DS 126.

81   Sobór Efeski: DS 250.

82   Sobór Efeski: DS 251.

83   Sobór Chalcedoński: DS 301-302.

84   Sobór Konstantynopolitański II: DS 424.

85   Por. Sobór Efeski: DS 255.

86   Por. Sobór Konstantynopolitański II: DS 424.

87   Sobór Konstantynopolitański II: DS 432.

88   Liturgia Godzin, I, Antyfona do pieśni Zachariasza z Jutrzni 1 stycznia; por. św. Leon Wielki, Sermones, 21, 2-3: PL 54, 12 A.

89   Liturgia bizantyjska, troparion O Monoghenis.

90   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

91   Por. J 14, 9-10.

92   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

93   Por. Damazy I, List do biskupów wschodnich: DS 149.

94   Por. Mk 6, 38; 8, 27; J 11, 34 i in.

95   Por. św. Grzegorz Wielki, list Sicut aqua: DS 475.

96   Św. Maksym Wyznawca, Quaestiones et dubia, 66: PG 90, 840 A.

97   Por. Mk 14, 36; Mt 11, 27; J 1,18; 8, 55.

98   Por. Mk 2, 8; J 2, 25; 6, 61.

99   Por. Mk 8, 31; 9, 31; 10, 33-34; 14, 18-20. 26-30.

100   Por. Mk 13, 32.

101   Por. Mk 13,32.

102   Sobór Konstantynopolitański III (681).

103   Por. Sobór Konstantynopolitański III: DS 556-559.

104   Sobór Konstantynopolitański III: DS 556.

105   Por. Synod Laterański (649): DS 504.

106   Por. Ga 3, 1.

107   Sobór Nicejski II (787): DS 600-603.

108   Mszał Rzymski, II Prefacja o Narodzeniu Pańskim.

109   Sobór Nicejski II (787): DS 601.

110   Por. J 19, 34.

111   Pius XII, enc. Haurietis aquas: DS 3924; por. tenże, enc. Mystici Corporis: DS 3812.

112   Por. J 16, 14-15.

113   Por. Mt 1, 20; Łk 1, 35.

114   Por. Łk 2, 8-20.

115   Por. Mt 2,1-12.

116   Por. J 1, 31-34.

117   Por. J 2, 11.

118   Por. Hbr 10, 5.

119   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56; por. 61.

120   Por. Rdz 3, 15.

121   Por. Rdz 3, 20.

122   Por. Rdz 18, 10-14; 21, 1-2.

123   Por. 1 Kor 1, 27.

124   Por. 1 Sm 1.

125   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 55.

126   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.

127   Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS 2803.

128   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.

129   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 53.

130   Por. Ef 1, 4.

131   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.

132   Por. Łk I, 28-37.

133   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.

134   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.

135   Por. Mt 13, 55; por. św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 22, 4.

136   Por. Sobór Efeski: DS 251.

137   Por. DS 10-64.

138   Synod Laterański (649): DS 503.

139   Por. Rz 1, 3. Synem Bożym według woli i mocy Bożej

140   Por. J 1, 13.

141   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Smyrnaeos,1-2.

142   Por. Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38.

143   Por. Łk 1, 34.

144   Por. św. Justyn, Dialogus cum Tryphone Judaeo, 99, 7; Orygenes, Contra Celsum,1, 32, 69 i in.

145   Sobór Watykański I: DS 3016.

146   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 19, 1; por. 1 Kor 2, 8.

147   Por. Sobór Konstantynopolitański II: DS 427.

148   Por. św. Leon Wielki, list Lectis dilectionis tuae: DS 291, 294; Pelagiusz I, list Humani generis: DS 442; Synod Laterański (649): DS 503; Synod Toledański XVI: DS 571; Pius IV, konst. Cum quorumdam hominum: DS 1880.

149   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 57.

150   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 52.

151   Por. Mk 3, 31-35; 6, 3; 1 Kor 9, 5; Ga 1, 19.

152   Por. Mt 27, 56.

153   Por. Rdz 13, 8; 14, 16; 29, 15 i in.

154   Por. J 19, 26-27; Ap 12, 17.

155   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 63.

156   Por. Łk 2, 48-49.

157   Synod we Friuli (796): DS 619..

158   Por. 1 Kor 15, 45.

159   Por. Kol 1, 18.

160   Por. J 3, 9.

161   Por. 2 Kor 11, 2.

162   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 63 i 1 Kor 7, 34-35.

163   Św. Augustyn, De sancta virginitate, 3: PL 40, 398.

164   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 63.

165   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 64.

166   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 103.

167   Św. Augustyn, Sermones, 186, 1: PL 38, 999.

168   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 56.

169   Św. Tomasz z Akwinu, Sunama theologiae, III, 30, 1.

170   Por. J 20, 30.

171   Por. Mk 1, 1; J 21, 24.

172   Por. Łk 2, 7.

173   Por. Mt 27, 48.

174   Por. J 20, 7.

175   Por. Hbr 10, 5-7.

176   Por. Ef 1, 7; Kol I, 13-14; 1 P 1, 18-19.

177   Por. 2 Kor 8, 9.

178   Por. Łk 2, 51.

179   Por. J 15, 3.

180   Por. Iz 53, 4.

181   Por. Rz 4, 25.

182   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18,1.

183   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18, 7; por. II, 22, 4.

184   Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 11.

185   Por. Rz 15, 5; Flp 2, 5.

186   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 38.

187   Por. J 13, 15.

188   Por. Łk 11,1.

189   Por. Mt 5, 11-12.

190   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

191   Św. Jan Eudes, Tractatus de regno Iesu, por. Liturgia Godzin, IR, Godzina czytań z piątku 33 tygodnia zwykłego.

192   Por. Hbr 9,15.

193   Por. Dz 13, 24.

194   Por. Mt 3, 3.

195   Por. Łk 7, 26.

196   Por. Mt 11, 13.

197   Por. Dz 1, 22; Łk 16, 16.

198   Por. Łk 1, 41.

199   Por. Mk 6, 17-29.

200   Por. Ap 22, 17.

201   Por. Łk 2, 6-7.

202   Por. Łk 2, 8-20.

203   Kontakion Romana Piewcy.

204   Por. Mt 18, 3-4.

205   Por. Mt 23, 12.

206   Liturgia Godzin, I, Antyfona z II Nieszporów 1 stycznia.

207   Por. Łk 2, 21.

208   Por. Ga 4, 4.

209   Por. Liturgia Godzin, I, Antyfona do pieśni Maryi w II Nieszporach Objawienia Pańskiego.

210   Por. Lb 24, 17; Ap 22, 16.

211   Por. Lb 24, 17-19.

212   Por. J 4, 22.

213   Por. Mt 2, 4-6.

214   Św. Leon Wielki, Sermones, 23: PL 54, 224 B; por. Liturgia Godzin, I, Godzina czytań z Objawienia Pańskiego.

215   Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna 26: Modlitwa po trzecim czytaniu.

216   Por. Łk 2, 22-39.

217   Por. Wj 13, 12-13.

218   Por. Mt 2, 13-18.

219   Por. J 15, 20.

220   Por. Mt 2, 15.

221   Por. Oz 11, 1.

222   Por. Ga 4, 4.

223   Por. Rz 5, 19.

224   Paweł VI, Przemówienie w Nazarecie z 5 stycznia 1964 r.; por. Liturgia Godzin, I, Godzina czytań ze święta Świętej Rodziny.

225   Por. Łk 2, 41-52.

226   Por. Łk 3, 23.

227   Por. Dz 1, 22.

228   Por. Łk 3,10-14.

229   Por. Mt 3, 7.

230   Por. Mt 21, 32.

231   Por. Iz 53, 12.

232   Por. Mk 10, 38; Łk 12, 50.

233   Por. Mt 26, 39.

234   Por. Łk 3, 22; Iz 42, 1.

235   Por. Iz 11, 2.

236   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 9: PG 36, 369 B.

237   Św. Hilary z Poitiers, In evangelium Matthaei, 2: PL 9, 927

238   Por. Mk 1, 12-13.

239   Por. Ps 95, 10.

240   Por. Mk 3, 27.

241   Por. Mt 16, 21-23.

242   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

243   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.

244   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

245   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

246   Por. Mt 10, 5-7.

247   Por. Mt 8, 11; 28, 19.

248   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

249   Por. Łk 7, 22.

250   Por. Mt 11, 25.

251   Por. Mk 2, 23-26; Mt 21, 18.

252   Por. J 4, 6-7; 19, 28.

253   Por. Łk 9, 58.

254   Por. Mt 25, 31-46.

255   Por. 1 Tm 1, 15.

256   Por. Łk 15, 11-32.

257   Por Mk 4, 33-34.

258   Por. Mt 22, 1-14.

259   Por. Mt 13, 44-45.

260   Por. Mt 21, 28-32.

261   Por. Mt 13, 3-9.

262   Por. Mt 25, 14-30.

263   Por. Mt 13, 10-15.

264   Por. Łk 7, 18-23.

265   Por. J 5, 36; 10, 25.

266   Por. J 10, 38.

267   Por. Mk 5, 25-34; 10, 52.

268   Por. J 10, 31-38.

269   Por. J 11, 47-48.

270   Por. Mk 3, 22.

271   Por. J 5, 5-15.

272   Por. Łk 19, 8.

273   Por. Mt 11, 5.

274   Por. Łk 12,13. 14; J 18, 36.

275   Por. J 8, 34-36.

276   Por. Mt 12, 26.

277   Por. Łk 8, 26-39.

278   Por. hymn Vexilla Regis.

279   Por. Mk 3, 13-19.

280   Por. Mk 3, 16; 9, 2; Łk 24, 34; 1 Kor 15, 5.

281   Por. Łk 22, 32.

282   Por. Mt 18, 18.

283   Por. Mt 16, 22-23.

284   Por. Mt 17, 23; Łk 9, 45.

285   Por. Mt 17, 1-8 par.; 2 P 1,16-18.

286   Por. Łk 24, 27.

287   Por. Iz 42, 1.

288   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 45, 4, ad 2.

289   Liturgia bizantyjska, Kontakion ze święta Przemienienia.

290   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 45, 4, ad 2.

291   Por. Łk 9, 33.

292   Św. Augustyn, Sermones, 78, 6: PL 38, 492-493.

293   Por. J 13, 1.

294   Por. Mk 8, 31-33; 9, 31-32;10, 32-34.

295   Por. Mt 23, 37a.

296   Por. J 6,15.

297   Por. Mt 21, 1-11.

298   Por. Mt 21, 15-16; Ps 8, 3.

299   Por. Łk 19, 38; 2, 14.

300   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 9.

301   Por. Ga 4, 19.

302   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

303   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

304   Por. św. Leon Wielki, Sermones, 51, 3:Pl 54 310 C.

305   Por. Hbr 12,3.

306   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 19.

307   Por. Mk 3, 6.

308   Por. Mt 12, 24.

309   Por. Mk 2, 7.

310   Por. Mk 3, 1-6.

311   Por. Mk 7, 14-23.

312   Por. Mk 2, 14-17.

313   Por. Mk 3, 22; J 8, 48; 10, 20.

314   Por. Mk 2, 7; J 5, 18; 10, 33.

315   Por. J 7, 12. 52.

316   Por. J 8, 59; 10, 31.

317   Por. J 1,19; 2, 18; 5,10; 7,13; 9, 22; 18,12;19, 38; 20,19.

318   Por. J 7, 48-49.

319   Por. Łk 13, 31.

320   Por. Łk 7, 36; 14, 1.

321   Por. Mt 22, 23-24; Łk 20, 39.

322   Por. Mt 6, 2-18.

323   Por. Mk 12, 28-34.

324   Por. J 8, 46.

325   Por. J 7,19; Dz 13, 38-41; 15,10.

326   Por. Ga 3,10; 5, 3.

327   Por. Rz 10, 2.

328   Por. Mt 15, 3-7; Łk 11, 39-54.

329   Por. Iz 53, 11; Hbr 9, 15.

330   Por. Ga 4, 4.

331   Por. J 11, 28; 3, 2; Mt 22, 23-24. 34-36.

332   Por. Mt 12, 5; 9, 12; Mk 2, 23-27; Łk 6, 6-9; J 7, 22-23.

333   Por. Mt 5, 1.

334   Por. Ga 3, 24.

335   Por. J 5, 36; 10, 25. 37-38; 12, 37.

336   Por. Mk 2, 25-27; J 7, 22-24.

337   Por. Mt 12, 5; Lb 28, 9.

338   Por. Łk 13, 15-16; 14, 3-4.

339   Por. Łk 2, 22-39.

340   Por. Łk 2, 46-49.

341   Por. Łk 2, 41.

342   Por. J 2, 13-14; 5, 1. 14; 7, l. 10. 14; 8, 2; 10, 22-23.

343   Por. Mt 21, 13.

344   Por. Dz 2, 46; 3, 1; 5, 20. 21.

345   Por. Mt 24, 1-2.

346   Por. Mt 24, 3; Łk 13, 35.

347   Por. Mk 14, 57-58.

348   Por. Mt 27, 39-40.

349   Por. Mt 8, 4; 23, 21; Łk 17, 14; J 4, 22.

350   Por. J 18, 20.

351   Por. Mt 17, 24-27.

352   Por. Mt 16, 18.

353   Por. J 2, 21; Mt 12, 6.

354   Por. J 2, 18-22.

355   Por. J 4, 23-24; Mt 27, 51; Hbr 9, 11; Ap 21, 22.

356   Por. Łk 2, 34.

357   Por. Łk 20, 17-18; Ps 118, 22.

358   Por. Łk 5, 30.

359   Por. Łk 7, 36; 11, 37; 14, 1.

360   Por. J 7, 49; 9, 34.

361   Por. J 8, 33-36.

362   Por. J 9, 40-41.

363   Por. Mt 9, 13; Oz 6, 6.

364   Por. Łk 15, 1-2.

365   Por. Łk 15, 23-32.

366   Por. J 5,18;10, 33.

367   Por. J 17, 6. 26.

368   Por. Mt 12, 36. 37.

369   Por. J 10, 36-38.

370   Por. J 6, 44.

371   Por. Iz 53, 1.

372   Por. Mk 3, 6; Mt 26, 64-66.

373   Por. Łk 23, 34; Dz 3, 17-18.

374   Por. Mt 5, 17-19.

375   Por. J 8, 46.

376   Por. Mt 5, 33.

377   Por. Hbr 9, 15.

378   Por. J 5, 16-18.

379   Por. J 1, 14.

380   Por. J 7, 50.

381   Por. J 19, 38-39.

382   Por. J 9, 16-17; 10, 19-21.

383   Por. J 9, 16; 10, 19.

384   Por. J 9, 22.

385   Por. J 18, 31.

386   Por. Łk 23, 2.

387   Por. J 19, 12. 15. 21.

388   Por. Mk 15, 11.

389   Por. Dz 2, 23. 36; 3, 13-14; 4, 10; 5, 30; 7, 52; 10, 39; 13, 27. 28; 1 Tes 2, 14-15.

390   Por. Łk 23, 34.

391   Por. Dz 5, 28; 18, 6.

392   Sobór Watykański II, dekl. Nostra aetate, 4.

393   Katechizm Rzymski, 1, 5, 11; por. Hbr 12, 3.

394   Por. Mt 25, 45; Dz 9, 4-5.

395   Katechizm Rzymski, I, 5, 11.

396   Św. Franciszek z Asyżu, Admonitio, 5, 3.

397   Por. Ps 2, 1-2.

398   Por. Mt 26, 54; J 18, 36; 19, 11.

399   Por. Dz 3, 17-18.

400   Por. Dz 3, 14.

401   Por. Iz 53, 11-12; J 8, 34-36.

402   Por. także Dz 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22-23.

403   Por. Iz 53, 7-8; Dz 8, 32-35.

404   Por. Mt 20, 28.

405   Por. Łk 24, 25-27.

406   Por. Łk 24, 44-45.

407   Por. Rz 5, 12; 1 Kor 15, 56.

408   Por. Flp 2, 7.

409   Por. Rz 8, 3.

410   Por. J 8, 46.

411   Por. J 8, 29.

412   Por. 1 J 4, 19.

413   Por. Rz 5, 18-19.

414   Por. 2 Kor 5,15;1 J 2, 2.

415   Synod w Quierzy (853): DS 624.

416   Por. Łk 12, 50; 22, 15; Mt 16, 21-23.

417   Por. Łk 3, 21; Mt 3,14-15.

418   Por. J 1, 36.

419   Por. Jr 11, 19.

420   Por. Iz 53,12.

421   Por. J 19, 36;1 Kor 5, 7.

422   Por. Hbr 2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9.

423   Por. J 18, 4-6; Mt 26, 53.

424   Por. Mt 26, 20.

425   Por. 1 Kor 5, 7.

426   Por. Łk 22, 19.

427   Por. Sobór Trydencki: DS 1752; 1764.

428   Por. Łk 22, 20.

429   Por. Mt 26, 42.

430   Por. Hbr 4, 15.

431   Por. Rz 5, 12.

432   Por. J 1, 4; 5, 26.

433   Por. Mt 26, 42.

434   Por. 1 Kor 5, 7; J 8, 34-36.

435   Por. 1 P 1, 19.

436   Por. 1 Kor 11, 25.

437   Por. Wj 24, 8.

438   Por. Kpł 16, 15-16.

439   Por. Hbr 10, 10.

440   Por. 1 J 4, 10.

441   Por. J 15, 13.

442   Por. J 10, 17-18.

443   Por. Hbr 9, 14.

444   Por. Sobór Trydencki: DS 1529.

445   Por. Ga 2, 20; Ef 5, 2. 25.

446   Sobór Trydencki: DS 1529.

447   Hymn Vexilla Regis.

448   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

449   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

450   Por. Mt 16, 24.

451   Por. Mk 10, 39; J 21,18-19; Kol 1, 24.

452   Por. Łk 2, 35.

453   Św. Róża z Limy; por. P. Hansen, Vita mirabilis, Louvain 1668.

454   Por. Iz 53, 10.

455   Por. Rz 5, 19.

456   Por. J 19, 42.

457   Por. Hbr 4, 4-9.

458   Por. J 19, 30.

459   Por. Kol 1, 18-20.

460   Św. Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica,16: PG 45, 52 B

461   Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, III, 27: PG 94,1098 A.

462   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 51, 3.

463   Por. Ps 16, 9-10.

464   Por. Mt 12, 40; Jon 2, 1; Oz 6, 2.

465   Por. J 11, 39.

466   Por. Kol 2, 12; Ef 5, 26.

467   Por. Hbr 2, 9.

468   Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Exsultet.

469   Por. Hbr 13, 20.

470   Por. 1 P 3, 18-19.

471   Por. Flp 2, 10; Dz 2, 24; Ap 1, 18; Ef 4, 9.

472   Por. Ps 6, 6; 88, 11-13.

473   Por. Ps 89, 49;1 Sm 28, 19; Ez 32, 17-32.

474   Por. Łk 16, 22-26.

475   Katechizm Rzymski, I, 6, 3.

476   Synod Rzymski (745): DS 587.

477   Por. Benedykt XII, Cum dudum: DS 1011; Klemens list Super quibusdam: DS 1077.

478   Por. Synod Toledański IV (625): DS 485; por. także Mt 27, 52-53.

479   Por. Mt 12, 40; Rz 10, 7; Ef 4, 9.

480   Starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę: PG 43, 440 A. 452 C; por. Liturgia Godzin, II, Godzina czytań z Wielkiej Soboty.

481   Liturgia bizantyjska, Troparion Wielkiej Nocy.

482   Por. Dz 9, 3-18.

483   Por. J 20,13; Mt 28, 11-15.

484   Por. Łk 24, 3. 22-23.

485   Por. Łk 24, 12.

486   Por. J 20, 5-7.

487   Por. J 1 l, 44.

488   Por. Mk 16, 1; Łk 24,1.

489   Por. J 19, 31. 42.

490   Por. Mt 28, 9-10; J 20, 11-18.

491   Por. 1 Kor 15, 5.

492   Por. Łk 22, 31-32.

493   Por. Dz 1, 22.

494   Por. 1 Kor 15, 4-8.

495   Por. Łk 22, 31-32.

496   Por. J 20, 19.

497   Por. Mk 16, 11. 13.

498   Por. Łk 24, 38.

499   Por. Łk 24, 39.

500   J 20, 24-27.

501   Por. Łk 24, 39; J 20, 27.

502   Por. Łk 24, 30. 41-43; J 21, 9. 13-15.

503   Por. Łk 24, 39.

504   Por. Łk 24, 40; J 20, 20. 27.

505   Por. Mt 28, 9. 16-17; Łk 24, 15. 36; J 20, 14. 19. 26; 21, 4.

506   Por. J 20, 17.

507   Por. J 20,14-15.

508   Por. J 20, 14. 16; 21, 4. 7.

509   Por. 1 Kor 15, 35-50.

510   Por. J 14, 22.

511   Por. Dz 2, 24.

512   Por. Rz 6 4- 2 Kor 13, 4; Flp 3,10; Ef 1, 19-22; Hbr 7, 16.

513   Por. Mk 8, 31; 9, 9-31; 10, 34.

514   Św. Grzegorz z Nyssy, In Christi resurrectionem, 1: PG 46, 617 B; por. także Statuta Ecclesiae Antiqua: DS 325; Anastazy II, list In prolixitate epistole: DS 359; Hormizdas, list Inter ea quae: DS 369; Synod Toledański XI: DS 539.

515   Por. Łk 24, 26-27. 44-48.

516   Por. Mt 28, 6; Mk 16, 7; Łk 24, 6-7.

517   Por. 1 Kor 15, 3-4 i Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.

518   Por. Ps 2, 7.

519   Por. Rz 4, 25.

520   Por. Ef 2, 4-5; 1 P 1, 3.

521   Por. Kol 3, 1-3.

522   Por. Rz 6, 4.

523   Por. Rz 8, 11.

524   Por. Ł.k 24, 31; J 20, 19. 26.

525   Por. Dz 10, 41.

526   Por. Dz 1, 3.

527   Por. Mk 16, 12; Łk 24, 15; J 20, 14-15; 21, 4.

528   Por. Dz 1, 9; por. także Łk 9, 34-35; Wj 13, 22.

529   Por, Łk 24, 51.

530   Por. Mk 16, 19; Dz 2, 33; 7, 56; por. także Ps 110, 1.

531   Por. 1 Kor 9, 1; Ga 1, 16.

532   Por. J 16, 28

533   Por. Ef 4, 8-10.

534   Por. Mszał Rzymski, Prefacja o Wniebowstąpieniu.

535   Por. Ap 4, 6-11. 536

536   Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, IV, 2, 2: PG 94,1104 D.

537   Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.

538   Por. Dz 1, 11. 539

539   Por. Kol 3, 3.

540   Por. Ef 4,10;1 Kor 15, 24. 27-28.

541   Por. Ef 1, 10.

542   Por. Ef 1, 22.

543   Por. Ef 4, 11-13.

544   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3; 5.

545   Por. 1 P 4, 7.

546   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

547   Por. Mk 16, 17-18.

548   Por. Mk 16, 20.

549   Por. Mt 25, 31.

550   Por. 2 Tes 2, 7.

551   Por. 1 Kor 15, 28.

552   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48

553   Por. I Kor 11, 26.

554   Por. 2 P 3,11-12.

555   Por. 1 Kor 16, 22; Ap 22, 17. 20.

556   Por. Dz 1, 6-7.

557   Por. Iz 11, 1-9.

558   Por. Dz 1, 8.

559   Por. Ef 5, 16.

560   Por. 1 P 4, 17.

561   Por. 1 J 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1.

562   Por. Mt 25,1-13; Mk 13, 33-37.

563   Por. Ap 22, 20.

564   Por., Mk 13, 32.

565   Por. Mt 24, 44; 1 Tes 5, 2.

566   Por. 2 Tes 2, 3-12.

567   Por. Rz 11, 31.

568   Por. Łk 21, 24.

569   Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12.

570   Por. Łk 21,12; J 15,19-20.

571   Por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22.

572   Por. Kongregacja Św. Oficjum, dekret De Millenarismo (19 lipca 1944): DS 3839.

573   Por. Pius XI, enc. Divini Redemptoris; potępia w tej encyklice "fałszywy mistycyzm" tej "karykatury odkupienia pokornych"; Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20-21.

574   Por. Ap 19, 1-9.

575   Por. Ap 13, 8.

576   Por. Ap 20, 7-10.

577   Por. Ap 21, 2-4.

578   Por. Ap 20, 12.

579   Por. 2P 3, 12-13.

580   Por. Dn 7,10; Jl 3-4; Ml 3,19.

581   Por. Mt 3, 7-12.

582   Por. Mk 12, 38-40.

583   Por. Łk 12,1-3; J 3, 20-21; Rz 2, 16; 1 Kor 4, 5.

584   Por. Mt 11, 20-24; 12, 41-42.

585   Por. Mt 5, 22; 7,1-5.

586   Por. J 5, 27; Mt 25, 31; Dz 10, 42; 17, 31; 2 Tm 4, 1

587   Por. J 3, 17.

588   Por. J 5, 26.

589   Por. J 3, 18; 12, 48.

590   Por. 1 Kor 3, 12-15.

591   Por. Mt 12, 32; Hbr 6, 4-6; 10, 26-31.