1   Św. Ireneusz, Demonstratio aposlolica, 7.

2   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 5, 26: PG 36, 161 C.

3   Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.

4   Por. Ga 4, 6.

5   Por. J 3, 34.

6   Por. J 7, 39.

7   Por. J 17, 22.

8   Por. J 16, 14.

9   Św. Grzegorz z Nyssy, De Spiritu Sancto, 3, 1: PG 45, 1321 A-B.

10   Por. Mt 28, 19.

11   Por. J 3, 5-8.

12   Por. 1 J 2, 1.

13   Por. J 19, 34; 1 J 5 8.

14   Por. J 4,10-14; 7, 38; Wj 17,1-6; Iz 55, 1; Za 14, 8; 1 Kor 10, 4; Ap 21, 6; 22,17.

15   Por. 1 J 2, 20. 27; 2 Kor 1, 21.

16   Por. Wj 30, 22-32.

17   Por. 1 Sm 16, 13.

18   Por. Łk 4,18-19; Iz 61, 1.

19   Por. Łk 2, 11.

20   Por. Łk 2, 26-27.

21   Por. Łk 4, 1.

22   Por. Łk 6, 19; 8, 46.

23   Por. Rz 1, 4; 8, 11.

24   Por. Dz 2, 36.

25   Por. 1 Krl 18, 38-39.

26   Por. św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości.

27   Por. Wj 24, 15-18.

28   Por. Wj 33, 9-10.

29   Por. Wj 40, 36-38; 1 Kor 10, 1-2.

30   Por. 1 Krl 8, 10-12.

31   Por. Łk 21, 27.

32   Por. Mk 6, 5; 8, 23.

33   Por. Mk 10,16.

34   Por. Mk 16, 18; Dz 5, 12; 14, 3.

35   Por. Dz 8, 17-19;13, 3;19, 6.

36   Por. Hbr 6, 2.

37   Por. Rdz 8, 8-12.

38   Por. Mt 3,16 par.

39   Por. 2 Kor 3, 14.

40   Por. J 5, 39. 46.

41   Por. Łk 24, 44.

42   Por. Ps 33, 6; 104, 30; Rdz 1, 2; 2, 7; Koh 3, 20-21; Ez 37, 10.

43   Liturgia bizantyjska, Tropariony z Jutrzni niedzielnej w drugiej tonacji.

44   Św. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 11.

45   Por. J 1, 14; Flp 2, 7.

46   Por. Rdz 18, 1-15; Łk 1, 26-38. 54-55; J 1, 12-13; Rz 4, 16-21.

47   Por. Rdz 12, 3.

48   Por. Ga 3, 16.

49   Por. J 11, 52.

50   Por. Łk 1, 73.

51   Por. Rdz 22, 17-19; Rz 8, 32; J 3,16.

52   Por. Ga 3, 14.

53   Por. Wj 19-20; Pwt 1-11; 29-30.

54   Por. Rz 3, 20.

55   Por. 1 P 2, 9.

56   Por. 2 Sm 7; Ps 89; Łk l, 32-33.

57   Por. Łk 24, 26.

58   Por. So 2, 3.

59   Por. Łk 2, 25. 38.

60   Por. Iz 6-12.

61   Por. Iz 42, 1-9; Mt 12, 18-21; J 1, 32-34; następnie Iz 49, 1-6; Mt 3, 17; Łk 2, 32; w końcu Iz 50, 4-10 i 52, 13-53, 12.

62   Por. Iz 61, 1-2.

63   Por. Ez 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; Jr 31, 31-34; Jl 3, 1-5.

64   Por. Dz 2, 17-21.

65   Por. So 2, 3; Ps 22, 27; 34, 3; Iz 49, 13; 61, 1.

66   Por. Łk 1, 17.

67   Por. Mt 11, 13-14.

68   Por. Iz 40, 1-3.

69   Por. J 15, 26; 5, 33

70   Por. J 3, 5.

71   Por. Prz 8,1-9, 6; Syr 24.

72   Por. So 3, 14; Za 2,14.

73   Por. Łk 1, 46-55.

74   Por. Łk 1, 26-38; Rz 4, 18-21; Ga 4, 26-28.

75   Por. Łk 1,15-19.

76   Por. Mt 2, 1 1.

77   Por. Łk 2,14.

78   Por. J 19, 25-27.

79   Por. J 6, 27. 51. 62-63.

80   Por. J 3, 5-8.

81   Por. J 4,10. 14. 23-24.

82   Por. J 7, 37-39

83   Por. Łk 11,13.

84   Por. Mt 10, 19-20.

85   Por. J 14,16-17. 26;15, 26;16, 7-15;17, 26.

86   Por. J 13, 1; 17, 1.

87   Por. Łk 23, 46; J 19, 30.

88   Por. J 20, 22.

89   Por. Mt 28, 19; Łk 24, 47-48; Dz 1, 8.

90   Por. Dz 2, 33.

91   Liturgia bizantyjska, Troparion z Nieszporów Pięćdziesiątnicy; wprowadzony do liturgii eucharystycznej po Komunii.

92   Por. Rz 8, 23; 2 Kor 1, 21.

93   Por. 1 J 4, 11-12.

94   Por. Mt 16, 24-26.

95   Św. Bazyli Wielki, Liber de Spiritu Sancto, 15, 36: PG 32,132.

96   Św. Cyryl Aleksandryjski, Commentarius in Joannem, 12: PG 74, 560-561

97   Por. Ps 2, 6-7

98   Katechizm Rzymski, 1,10, 1.

99   Św. Hipolit Rzymski, Traditio apostolica, 35.

100   Por. Katechizm Rzymski, 1, 10, 22.

101   Por. Dz 19, 39.

102   Por. Wj 19.

103   Por. 1 Kor 11,18; 14,19. 28. 34. 35.

104   Por. 1 Kor 1, 2; 16, 1.

105   Por. 1 Kor 15, 9; Ga 1, 13; Flp 3, 6.

106   Por. Ef 1, 22; Kol 1,18.

107   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9.

108   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 6.

109   Por. J 10, 1-10.

110   Por. Iz 40, 11; Ez 34, 1 ln.

111   Por. J 10, I 1; 1 P 5, 4.

112   Por. J 10, 11-15.

113   Por. Rz 11, 13-26.

114   Por. Mt 21, 33-43 par.; Iz 5, 1n.

115   Por. J 15, 1-5.

116   Por. Mt 21, 42 par.; Dz 4, 11; 1 P 2, 7; Ps 118, 22

117   Por. I Kor 3, 11.

118   Por. 1 Tm 3, 15; Ef 2, 19-20.

119   Por. 1 P 2, 5.

120   Por. Ap 12, 17.

121   Por. Ap 19, 7; 21, 2. 9; 22,17.

122   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 6.

123   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.

124   Hermas, Visiones pastoris, 2, 4, 1; por. Arystydes, Apologia, 16, 6; św. Justyn, Apologiae, 2, 7.

125   Por. św. Epifaniusz, Panarion seu adversus LXXX haereses, 1, 1, 5: PG 41, 181 C.

126   Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6.

127   Por. Sobór Watykański 11, konst. Lumen gentium, 9; 13; 16.

128   Por. Rdz 12, 2; 15, 5-6.

129   Por. Wj 19, 5-6; Pwt 7, 6.

130   Por. Iz 2, 2-5; Mi 4, 1-4.

131   Por. Oz 1; Iz 1, 2-4; Jr 2 i in.

132   Por. Jr 31, 31-34; Iz 55, 3.

133   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9.

134   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3; dekret Ad gentes, 3.

135   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

136   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

137   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

138   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

139   Por. Mt 10, 16; 26, 31; J 10,1-21.

140   Por. Mt 12, 49.

141   Por. Mt 5-6.

142   Por. Mk 3, 14-15.

143   Por. Mt 19, 28; Łk 22, 30.

144   Por. Ap 21, 12-14.

145   Por. Mk 6, 7.

146   Por. Łk 10,1-2.

147   Por. Mt 10, 25; J 15, 20.

148   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

149   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 5.

150   Por. św. Ambroży, Expositio Evangelii secundum Lucam, 2, 85-89: PL 15, 1583-1586.

151   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 4.

152   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 4.

153   Por. Mt 28,19-20; Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2; 5-6.

154   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 4.

155   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

156   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

157   Św. Augustyn, De civitate Dei, 18, 51; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

158   Por. 2 Kor 5, 6; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 6.

159   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 5.

160   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.

161   Katechizm Rzymski, 1, 10, 20.

162   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

163   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 2.

164   Św. Bernard z Clairvaux, In Canticum sermones, 27, 14: PL 183, 920 D.

165   Por. Ef 5, 25-27.

166   Por. Ef 3, 9-11.

167   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

168   Jan Paweł 11, list apost. Mulieris dignitatem, 27.

169   Jan Paweł 11, list apost. Mulieris dignitatem, 27.

170   Św. Augustyn, Epistulae, 187, 11, 34: PL 33, 845.

171   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 1.

172   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9.

173   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

174   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 45.

175   Paweł VI, Przemówienie (22 czerwca 1973).

176   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 7; por. konst. Lumen gentium, 17

177   Por. Ap 14, 4.

178   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9.

179   Por. J 13, 34.

180   Por. Mt 5, 13-16.

181   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9.

182   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 18-21

183   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10.

184   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12.

185   Por. J 12, 32.

186   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

187   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

188   Św. Leon Wielki, Sermones, 4, I: PL 54, 149.

189   Por. Mk 1, 16-20; 3, 13-19.

190   Por. Mt 13, 10-17.

191   Por. Łk 10,17-20.

192   Por. Łk 22, 28-30.

193   Por. J 14, 18.

194   Por. Mt 28, 20.

195   Por. J 20, 22; Dz 2, 33.

196   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

197   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

198   Por. Rz 6, 4-5; 1 Kor 12, 13.

199   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

200   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

201   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

202   Por. Kol 2, 19.

203   Por. Ef 4,11-16.

204   Św. Augustyn, In Evangelium Johannis tractatus 21, 8.

205   Św. Grzegorz Wielki, Moralia in Job, praef. 1, 6 4: PL 75, 525 A.

206   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 48, 2, ad 1.1474.

207   Św, Joanna d'Arc, w: Actes du procčs.

208   Por. J 3, 29.

209   Por. Mk 2, 19; Mt 22, 1-14; 25, 1-13.

210   Por. 1 Kor 6, 15-17; 2 Kor 11, 2.

211   Por. Ap 22, 17; Ef 1, 4; 5, 27.

212   Por. Ef 5, 29.

213   Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 74, 4.

214   Św. Augustyn, Sermones, 267, 4: PL 38, 1231 D.

215   Pius XII, enc. Mystici Corporis: DS 3808.

216   Por. 1 Kor 3,16-17; Ef 2, 2l.

217   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 24, 1.

218   Pius XII, enc. Mystici Corporis: DS 3808.

219   Por. Ef 4,16.

220   Por. 1 Kor 12, 13.

221   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7.

222   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12; por. dekret Apostolicam actuositatem, 3.

223   Por. 1 Kor 13.

224   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12.

225   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 30; Jan Paweł II, adhort. apost. Christifideles laici, 24.

226   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13.

227   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 1.

228   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 4.

229   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

230   Por. Kongregacja Św. Oficjum, List do Biskupów Anglii (16 września 1864): DS 2888

231   Sobór Watykański I: DS 3013.

232   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2.

233   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2.

234   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78.

235   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2.

236   Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6.

237   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13.

238   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2; konst. Lumen gentium, 14; KPK, kan. 205.

223   9 Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

240   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

241   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

242   Por. KPK, kan. 751.

243   Orygenes, Homiliae in Ezechielem, 9, 1.

244   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

245   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

246   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3; por. konst. Lumen gentium, 15.

247   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

248   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

249   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 4.

250   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 1.

251   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 6.

252   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 7.

253   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 8.

254   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 9.

255   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 10.

256   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 4; 9; 11.

257   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 12.

258   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 5.

259   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 24

260   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 39.

261   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12

262   Por. Dz 9, 13; 1 Kor 6, 1;16,1.

263   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 10.

264   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

265   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

266   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

267   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11

268   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42

269   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, B 3v.

270   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8; por. dekret Unitatis redintegratio, 3; 6.

271   Por. 1 J 1, 8-10.

272   Por. Mt 13, 24-30.

273   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 19.

274   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 40; 48-51.

275   Jan Paweł II, adhort. apost. Christifideles laici, 16.

276   Jan Paweł II, adhort. apost. Christifideles laici, 17.

277   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 65.

278   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 2.

279   Por. Ef 1, 22-23.

280   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 6.

281   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 4.

282   Por. Mt 28, 19.

283   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13.

284   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 26.

285   Por. Sobór Watykański II, dekret Christus Dominus, 11; KPK, kan. 368-369.

286   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

287   Św, Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 1, 1.

288   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 3, 2; podjęte przez Sobór Watykański I: DS 3057

289   Św. Maksym Wyznawca, Opuscula theologica et polemica: PG 91, 137-140.

290   Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 62.

291   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

292   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13.

293   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 14.

294   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 15.

295   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

296   Paweł VI, Przemówienie (14 grudnia 1975); por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 13-18.

297   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16.

298   Por. Sobór Watykański II, dekret Nostra aetate, 4.

299   Mszał Rzymski, Wielki Piątek, Modlitwa powszechna VI.

300   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 3.

301   Sobór Watykański II, dekret Nostra aetate, 1.

302   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 2; Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 53.

303   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16.

304   Św. Augustyn, Sermones, 96, 7, 9: PL 38, 588.

305   Św. Ambroży, De virginitate, 18, 118: PL 16, 297 B.

306   Por. już 1 P 3, 20-21.

307   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 14.

308   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. Kongregacja Św. Oficjum, List do Arcybiskupa Bostonu (8 sierpnia 1949): DS 3866-3872.

309   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 7.

310   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 1.

311   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2.

312   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 23.

313   Por. Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 6; Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 11.

314   Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 21.

315   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 5.

316   'Tertulian, Apologeticus, 50.

317   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 43.

318   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8; por. 15.

319   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 1.

320   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 12-20.

321   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

322   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 40.

323   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 42-47.

324   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 15.

325   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 48-49.

326   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 52-54.

327   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 6.

328   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 50.

329   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 4.

330   Por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 55.

331   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 9.

332   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 9.

333   Por. Mt 28, 16-20; Dz 1, 8; 1 Kor 9, 1; 15, 7-8; Ga 1, 1

334   Por. Dz 2, 42.

335   Por. 2 Tm 1, 13-14.

336   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 5.

337   Mszał Rzymski, I Prefacja o Apostołach.

338   Por. J 13, 20;17, 18.

339   Por. Łk 10,16.

340   Por. J 15, 5.

341   Por. Mt 28, 20.

342   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 20.

343   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 20.; por. św. Klemens Rzymski, Epistula ad Corinthios, 42; 44.

344   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 20.

345   Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 2.

346   Por. J 15, 5; Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 4.

347   Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 3.

348   Por. Ap 19, 6.

349   Por. Ef 1, 4.

350   Por. Ef 4, 3-5.

351   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2.

352   Por. Mt 16, 18.

353   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 8.

354   KPK, kan. 204, § 1; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31.

355   KPK, kan. 208; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 32.

356   Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 2.

357   KPK, kan. 207, § 2.

358   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 18.

359   Por. 1 Kor 9,19.

360   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 5.

361   Por. J 17, 21-23.

362   Por. Mt 4, 19. 21; J 1, 43.

363   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 19.

364   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22; por. KPK, kan. 330.

365   Por. Mt 16,18-19.

366   Por. J 21, 15-17.

367   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22.

368   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

369   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22; por. dekret Christus Dominus, 2; 9.

370   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22; por. KPK, kan. 336.

371   KPK, kan. 337, § 1.

372   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22.

373   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 22.

374   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

375   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

376   Por. Sobór Watykański II, dekret Christus Dominus, 3.

377   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

378   Por. Ga 2, 10.

379   Por. Kanony Apostolskie, 34.

380   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

381   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 4.

382   Por. Mk 16, 15.

383   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 25.

384   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12; konst. Dei verbum, 10.

385   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 25; Sobór Watykański I: DS 3074.

386   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.

387   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 25.

388   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 25.

389   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 25.

390   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 26.

391   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 26.

392   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 27.

393   Por. Łk 22, 26-27.

394   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 27.

395   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 27.

396   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1

397   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31.

398   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31.

399   Pius XII Przemówienie (20 lutego 1946) cytowane przez Jana Pawła II w adhort. apost Christifideles laici, 9.

400   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 33.

401   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 34; por. 10.

402   KPK, kan. 835, § 4.

403   Por. KPK, kan. 230, § 1.

404   KPK, kan. 230, § 3.

405   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 35.

406   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 71, 4, ad 3.

407   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 35.

408   Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 6; por. dekret Ad gentes, 15.

409   Por. KPK, kan. 774; 776; 780.

410   Por. KPK, kan. 229.

411   Por. KPK, kan. 823, § 1.

412   KPK, kan. 212, § 3.

413   Por. Flp 2, 8-9.

414   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

415   Św. Ambroży, Expositio Psalmi CXVIII, 14, 30: PL 15, 1403 A.

416   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

417   Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 73.

418   KPK, kan. 129, § 2.

419   Por. KPK, kan. 443, § 4.

420   Por. KPK, kan. 463, § 1. 2.

421   Por. KPK, kan. 511; 536.

422   Por. KPK, kan. 517, § 2.

423   Por. KPK, kan. 492, § 1; 536.

424   Por. KPK, kan. 1421, § 2.

425   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

426   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 33.

427   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 44.

428   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42-43; dekret Perfectae caritatis, 1.

429   Por. Sobór Watykański II, dekret Perfectae caritatis, 5.

430   Por. KPK, kan. 573.

431   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 43.

432   Sobór Watykański II, dekret Perfectae caritatis, 1.

433   Por. KPK, kan. 605.

434   KPK, kan. 603, § 1.

435   Por. 1 Kor 7, 34-36.

436   KPK, kan. 604, § 1.

437   Pontificale Romanum, Konsekracja dziewic, 1.

438   KPK, kan. 604, § I.

439   Pontificale Romanum, Konsekracja dziewic, 2.

440   Por. KPK, kan. 604, § 2.

441   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 15.

442   Por. KPK, kan. 573.

443   Por. KPK, kan. 607.

444   Por. KPK, kan. 591.

445   Por. Sobór Watykański II, dekret Christus Dominus, 33-35.

446   Por. Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 18; 40.

447   Jan Paweł II, enc. Redemproris missio, 69.

448   KPK, kan. 710.

449   Pius XII, konst. apost. Provida Mater.

450   Sobór Watykański II, dekret Perfectae caritatis, 11

451   KPK, kan. 713, § 2.

452   KPK, kan. 731, § 1. 2.

453   KPK, kan. 783; por. Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 69.

454   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31.

455   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 44.

456   KPK, kan. 207, § 1. 2.

457   KPK, kan. 331.

458   Sobór Watykański II, dekret Christus Dominus, 2.

459   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23.

460   Sobór Watykański II, konst. Apostolicam actuositatem, 2.

461   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 43.

462   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

463   Nicetas, Explanatio symboli, 10: PL 52, 871 B.

464   Św. Tomasz z Akwinu, Expositio in symbolum apostolicum, 10.

465   Katechizm Rzymski, 1, 10, 24.

466   Katechizm Rzymski, 1, 10, 24.

467   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12.

468   1 Kor 12, 7.

469   Katechizm Rzymski, 1, 10, 27.

470   Por. Łk 16,1. 3. 471 Por. 1 Kor 10, 24.

471   Por. 1 Kor 10, 24.

472   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 49.

473   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 49.

474   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 49.

475   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 49.

476   Św. Dominik, umierając, do swoich braci; por. Jordan z Saksonii, Libellus de principiis Ordinis praedicatorum, 93

477   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Novissima verba.

478   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 50.

479   Św. Polikarp, w: Martyrium Polycarpi, 17.

480   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 50.

481   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 51.

482   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

483   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 30.

484   Św. Augustyn, De sancta virginitate, 6: PL 40, 399; cyt. w: Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 53.

485   Paweł VI, Przemówienie (21 listopada 1964).

486   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 57.

487   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 58.

488   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 69.

489   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 59.

490   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 59; por. ogłoszenie przez papieża Piusa XII w 1950 r. dogmatu Wniebowzięcia Błogosławionej Dziewicy Maryi: DS 3903.

491   Liturgia bizantyjska, Troparion na Święto Zaśnięcia (15 sierpnia).

492   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 53.

493   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 63.

494   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 61.

495   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 62.

496   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 60.

497   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 62.

498   Paweł VI, adhort. apost. Marialis cultus, 56.

499   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 66.

500   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 103.

501   Por. Paweł VI, adhort. apost. Marialis cultus, 42.

502   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 69.

503   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 68.

504   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 15.

505   Por. Rz 4, 25.

506   Katechizm Rzymski, I, 11, 3.

507   Katechizm Rzymski, 1, 11, 4.

508   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 39, 17: PG 36, 356 A.

509   Sobór Trydencki: DS 1672.

510   Św. Augustyn, Sermones, 214, 11: PL 38, 1071-1072.

511   Katechizm Rzymski, 1, 11, 5.

512   Por. Mt 18, 21-22.

513   Św. Ambroży, De poenitentia, 1, 34: PL 16, 477 A.

514   Św. Jan Chryzostom, De sacerdotio, 3, 5: PG 48, 643 A.

515   Św. Augustyn, Sermones, 213, 8: PL 38, 1064.

516   Katechizm Rzymski, I, 11, 6.

517   Por. J 6, 39-40.

518   Por. 1 Tes 4, 14; 1 Kor 6, 14; 2 Kor 4, 14; Flp 3, 10-11.

519   Por. Rdz 6, 3; Ps 56, 5; lz 40, 6.

520   Tertulian, De resurrectione carnis, 1, 1.

521   Por. 2 Mch 7, 29; Dn 12, 1-13.

522   Por. Dz 23, 6.

523   Por. J 11, 24.

524   Por. J 5, 24-25; 6, 40.

525   Por. J 6, 54.

526   Por. Mk 5, 21-42; Łk 7, 11-17; J 11.

527   Por. J 2,19-22.

528   Por. Mk 10, 34.

529   Por. Dz 4, 33.

530   Por. Dz 17, 32; 1 Kor 15, 12-13.

531   Św Augustyn, Enarratio in Psalmos, 88, 2, 5.

532   Por. Dn 12, 2.

533   Sobór Laterański IV: DS 801.

534   Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 18, 4-5.

535   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

536   Por. Flp 3, 20.

537   Por. Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 28.

538   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18.

539   Por. Rdz 2, 17.

540   Por. Rz 6, 3-9; Flp 3, 10-11.

541   Por. Rdz 2, 17; 3, 3. 19; Mdr 1, 13; Rz S, 12; 6, 23.

542   Por. Sobór Trydencki: DS 1511.

543   Por. Mdr 2, 23-24.

544   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18.

545   Por. 1 Kor 15, 26.

546   Por. Mk 14, 33-34; Hbr 5, 7-8.

547   Por. Rz 5, 19-21.

548   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6, 1-2.

549   Por. Łk 23, 46.

550   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 7, 2.

551   Św. Teresa od Jezusa, Libro de la vida, 1.

552   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Novissima verba.

553   Por. 1 Tes 4, 13-14.

554   Mszał Rzymski, Prefacja o zmarłych.

555   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

556   O naśladowaniu Chrystusa, I, 23, 1.

557   Św. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature.

558   Tertulian, De resurrectione carnis, 8, 2.

559   Sobór Lyoński II: DS 854.

560   Por. 1 Kor 15, 42.

561   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18.

562   Sakramenty chorych, Modlitwy przy konających.

563   Por. 2 Tm 1, 9-10.

564   Por. Łk 16, 22.

565   Por. Łk 23, 43.

566   Por. 2 Kor 5, 8; Flp 1, 23; Hbr 9, 27; 12, 23.

567   Por. Mt 16, 26.

568   Por. Sobór Lyoński II: DS 857-858; Sobór Florencki II: DS 1304-1306; Sobór Trydencki: DS 1820.

569   Por. Benedykt XII, konst. Benedictus Deus: DS 1000-1001; Jan XXII, bulla Ne super his: DS 990.

570   Por. Benedykt XII, konst. Benedictus Deus: DS 1002.

571   Św. Jan od Krzyża, Sentencje,

572   Por. 1 Kor 13, 12; Ap 22, 4.

573   Benedykt XII konst. Benedictus Deus: DS 1000; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 49.

574   Por. J 14, 3; Flp 1, 23; 1 Tes 4, 17.

575   Por. Ap 2, 17.

576   Św. Ambroży, Expositio Evangelii secundum Lucam, 10, 121: PL 15, 1834 A

577   Św. Cyprian, Epistulae 56, 10, 1: PL 4, 357 B.

578   Por. Mt 25, 21. 23.

579   Por. DS 1304.

580   Por. DS 1820; 1580.

581   Na przykład 1 Kor 3, 15; 1 P 1, 7.

582   Św. Grzegorz Wielki, Dialogi, 4, 39.

583   Por. Sobór Lyoński II: DS 856.

584   Św. Jan Chryzostom, Homiliae in primam ad Corinthios, 41, 5: PG 61, 594-595. Por. Hi 1, 5.

585   Por. Mt 25, 31-46.

586   Por. Mt 5, 22. 29; 13, 42. 50; Mk 9, 43-48.

587   Por. Mt 10, 28.

588   Por. Symbol Quicumque: DS 76; Synod Konstantynopolitański: DS 409. 411; Sobór Laterański IV: DS 801; Sobór Lyoński II: DS 858; Benedykt XII, konst. Benedictus Deus: DS 1002; Sobór Florencki (1442): DS 1351; Sobór Trydencki: DS 1575; Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 12.

589   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

590   Por. Synod w Orange II: DS 397; Sobór Trydencki: DS 1567.

591   Mszał Rzymski, Kanon Rzymski.

592   Por. J 12, 49.

593   Św. Augustyn, Sermones, 18, 4, 4: PL 38, 130-131.

594   Por. Pnp 8, 6.

595   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. 310,

596   Por. Ap 21, 1.

597   Por. Ap 21, 5.

598   Por. Ap 21, 27.

599   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 1.

600   Por. Ap 21, 27.

601   Św. Ireneusz, Adversus haereses, V, 32, 1.

602   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 39.

603   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 39.

604   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.

605   Św. Cyryl Jerozolimski, Catecheses illuminandorum, 18, 29: PG 33, 1049; por. Liturgia Godzin, III, Godzina czytań z czwartku 27 tygodnia.

606   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 28.

607   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 29.

608   Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólne dyrektorium katechetyczne, 69

609   Sobór Lyoński II: DS 859; por. Sobór Trydencki: DS 1549.

610   Por. Ap 22, 21.

611   Por. Mt 6, 2. 5. 16.

612   Por. J 5, 19.

613   Św. Augustyn, Sermones, 58, 11, 13: PL, 38, 399.