1   Por. Łk 15,11-31.

2   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

3   Por. 2 Kor 4, 4.

4   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

5   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 14.

6   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 24.

7   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 15.

8   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 17.

9   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16.

10   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 13.

11   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 13.

12   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22.

13   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 15.

14   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 17.

15   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16.

16   Św. Augustyn, De moribus ecclesiae catholicae, 1, 3, 4: PL 32, 1312.

17   Św. Augustyn, Confessiones, X, 20, 29.

18   Św. Tomasz z Akwinu, Expositio in symbolum apostolicum, 1.

19   Por. Mt 4, 17.

20   Por. 1 J 3, 2; 1 Kor 13,12.

21   Por. Mt 25, 21. 23.

22   Św. Augustyn, De civitate Dei, 22, 30.

23   Por. J 17, 3.

24   Por. Rz 8, 18.

25   Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 20, 5.

26   J. H. Newman, Discourses to mixed congregations, 5, O świętości.

27   Por. przypowieść o siewcy: Mt 13, 3-23.

28   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 17.

29   Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 4, 3.

30   Por. Rz 6, 17.

31   Por. Rdz 3, 13.

32   Por. Rdz 4, 10.

33   Por. 2 Sm 12, 7-15.

34   Por. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.

35   Por. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 7.

36   Kongregacja Nauki Wiary, instr.Libertatis conscientia, 13..

37   Por. J 8, 32.

38   Mszał Rzymski, Kolekta z 32 niedzieli zwykłej.

39   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 17.

40   Por. Mt 6, 2-4.

41   Św. Tomasz z Akwinu, Collationes in decem praeceptis, 6.

42   Por. Mk 7, 21.

43   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I- II, 26, 4.

44   Por. św. Augustyn, De Trinitate, 8, 3, 4.

45   Św. Augustyn, De civitate Dei, 14, 7.

46   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 24, 1.

47   Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 24, 3.

48   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16. 49 por. Rz 2, 14-16.

49   Por. Rz 1, 32.

50   Por. Rz 1, 32.

51   J. H. Newman, List do księcia Norfolku, 5.

52   Św. Augustyn, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 8, 9.

53   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 3.

54   Por. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 14.

55   Por. Łk 6, 31; Tb 4, 15.

56   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16.

57   Por. 1 Tm 3, 9; 2 Tm 1, 3; 1 P 3, 21; Dz 24, 16.

58   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16.

59   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 16.

60   Św. Grzegorz z Nyssy, Orationes de beatitudinibus, 1: PG 44, 1200 D.

61   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 47, 2.

62   Por. Syr 37, 27-31.

63   Św. Augustyn, De moribus ecclesiae catholicae, I, 25, 46: PL 32, 1330-1331.

64   Por. 2 P 1, 4.

65   Por. 1 Kor 13, 13.

66   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 5.

67   Por. Sobór Trydencki: DS 1545.

68   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42; por. dekl. Dignitatis humanae, 14.

69   Por. Rdz 17, 4-8; 22,1-18.

70   Por. Rz 8, 28-30.

71   Por. Mt 7, 21.

72   Por. Mt 10, 22; por. Sobór Trydencki: DS 1541.

73   Św. Teresa od Jezusa, Wołania duszy do Boga, 15, 3.

74   Por. J 13, 34.

75   Por. Mt 22, 40; Rz 13, 8-10.

76   Por. Mt 5, 44.

77   Por. Łk 10, 27-37.

78   Por. Mk 9, 37.

79   Por. Mt 25, 40. 45.

80   Św. Bazyli z Cezarei, Regulae fusius tractatae, 3: PG 31, 896 B.

81   Św. Augustyn, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 10, 4.

82   Por. Iz 11, 1-2.

83   Por. 1 Kor 13, 13.

84   Por. Łk 15.

85   Św. Augustyn, Sermones, 169, 11, 13: PL 38, 923.

86   Jan Paweł II, enc. Dominum et Vivificantem, 31.

87   Św. Augustyn, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418; św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 71, 6.

88   Św. Augustyn, De civitate Dei, 14, 28.

89   Por. Flp 2, 6-9.

90   Por. J 14, 30.

91   Por. Rz 1, 28-32;1 Kor 6, 9-10; Ef 5, 3-5; Kol 3, 5-8; 1 Tm 1, 9-10; 2 Tm 3, 2-5.

92   Por. 1 J 5, 16-17.

93   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 88, 2.

94   Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 17.

95   Por. Mk 3, 5-6; Łk 16,19-31.

96   Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 17.

97   Św. Augustyn, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 1, 6.

98   Por. Mt 12, 31; Łk 12,10.

99   Por. Jan Paweł II, enc. Dominum et Vivificantem, 46.

100   Św. Grzegorz Wielki, Moralia in Job, 31, 45: PL 76, 621 A.

101   Por. Rdz 4, 10.

102   Por. Rdz 18, 20.

103   Por. Wj 3, 7-10.

104   Por. Wj 22, 20-22.

105   Por. Pwt 24, 14-15; Jk 5, 4.

106   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 16.

107   Św. Augustyn, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418.