1   Por. Pwt 5, 6-9.

2   Por. Wj 19,16-25; 24, 15-18.3.

3   Św. Justyn, Dialogus cum Tryphone Judaeo, 11, 1.

4   Katechizm Rzymski, III, II, 4.

5   Por. Rz I, 18-32.

6   KPK, kan. 751.

7   Por. Pwt 6, 4-5.

8   B Por. Łk 1, 46-49.

9   Św. Augustyn, De civitate Dei, 10, 6.

10   Por. Am 5, 21-25.

11   Por. Iz 1, 10-20.

12   Por. Oz 6, 6.

13   Por. Hbr 9, 13-14.

14   KPK, kan. 1191, § 1.

15   Por. Dz 18, 18; 21, 23-24.

16   Por. KPK, kan. 654.

17   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42..

18   Por. KPK, kan. 692; 1196-1197.

19   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 1.

20   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.

21   Sobór Watykański II, dekl. Nostra aetate, 2.

22   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 14.

23   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 1.

24   Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 13.

25   Por. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 1.

26   por. Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 13.

27   Por. Leon XIII, enc. Immortale Dei; Pius XI, enc. Quas primas.

28   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.

29   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.

30   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 6.

31   Por. Leon XIII, enc. Libertas praestantissimum.

32   Por. Pius XII, Przemówienie (6 grudnia 1953).

33   Por. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.

34   Por. Pius VI, breve Quod aliquantum.

35   Por. Pius IX, enc. Quanta cura.

36   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 7.

37   Por. Mt 23, 16-22.

38   Por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn 14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19.

39   Por. Ap 13-14.

40   Por. Ga 5, 20; Ef 5, 5.

41   Orygenes, Contra Celsum, 2, 40.

42   Por. Pwt 18,10; Jr 29, 8.

43   Por. Łk 4, 9.

44   Por. 1 Kor 10, 9; Wj 17, 2-7; Ps 95, 9.

45   Por. KPK, kan. 1367; 1376.

46   Por. Dz 8, 9-24.

47   Por. Iz 55, 1.

48   KPK, kan. 848.

49   Por. Łk 10, 7;1 Kor 9, 5-18;1 Tm 5, 17-18.

50   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 19.

51   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20.

52   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20.

53   Por. Rz 1, 18.

54   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 19.

55   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20.

56   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 21

57   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 21

58   Por. Lb 21, 4-9; Mdr 16, 5-14; J 3,14-15.

59   Por. Wj 25, 10-22;1 Krl 6, 23-28; 7, 23-26.

60   Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32,149 C.

61   Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67.

62   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3..

63   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 15.

64   Par. Za 2, 17.

65   Por. Ps 29, 2; 96, 2; 113, 1-2.

66   J. H. Newman, Parochial and plain sermons, 5, 2..

67   Por. Mt 10, 32; 1 Tm 6, 12.

68   Por. 1 J 1, 10.

69   Por. KPK, kan. 1369.

70   Św. Augustyn, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19: PL 34, 1278..

71   Por. Jk 5, 12.

72   Por. 2 Kor 1, 23; Ga 1, 20.

73   KPK, kan. 1199, § 1.

74   KPK, kan. 855.

75   Por. Iz 43, 1; J 10, 3.

76   Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 38.

77   Por. Iz 43,1.

78   Por. Pwt 5,12-15.

79   Por. Wj 31, 16.

80   Ne 13, 15-22; 2 Krn 36, 21.

81   Por. Mk 1, 21; J 9, 16.

82   Por. Mk 3, 4.

83   Por. Mt 12, 5; J 7, 23.

84   Por. Mk 16, 1; Mt 28, 1.

85   Św. Justyn, Apologiae, 1, 67..

86   Por. 1 Kor 10, 11.

87   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Magnesios, 9, 1.

88   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologáae, II-II, 122, 4.

89   KPK, kan. 1246, § 1.

90   KPK, kan. 1246, § 1.

91   Por. Dz 2, 42-46; 1 Kor 1 1,17.

92   Autor anonimowy, Sermo de die dominica: PG 86/I, 416 C; 421 C.

93   KPK, kan. 515, § 1.

94   Św. Jan Chryzostom, De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomaeos, 3, 6: PG 48, 725 D.

95   KPK, kan. 1247.

96   KPK, kan. 1248, § 1.

97   Por. KPK, kan. 1245.

98   KPK, kan. 1248, § 2.

99   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 67.

100   Por. KPK, kan. 1247.

101   Św. Augustyn, De civitate Dei, 19, 19.

102   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 106.

103   KPK, kan. 1246, § 1.

104   KPK, kan. 1247.

105   KPK, kan. 1247.

106   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 67.