1   Por. Dz 17, 27.

2   Por. Rdz 4, 4.

3   Por. Rdz 4, 26.

4   Por. Rdz 8, 20-9,17.

5   Por. Rdz 6, 9.

6   Por. Rdz 9, 8-16.

7   Por. Rdz 15, 2-3.

8   Por. Rdz 15, 6.

9   Por. Rdz 17, 1-2.

10   Por. Rdz 18, 1-15; Łk 1,26-28.

11   Por. Rdz 18, 16-33.

12   Por. Rz 8, 32.

13   Por. Rz 4, 16-21.

14   Por: Rdz 28,10-22.

15   Por. Rdz 32, 25-31; Łk 18, 1-8.

16   Por. Wj 3, 1-10.

17   Por. Wj 34, 6.

18   Por. Wj 17, 8-13.

19   Por. Lb 12, 13-14.

20   Por. Wj 32, 1-34, 9.

21   Por. 1 Sm 1, 9-18.

22   Por. 2 Sm 7, 18-29.

23   Por. 1 Krl 8,10-61.

24   Por. 1 Krl 18, 39n.

25   Por. 1 Krl 17, 7-24.

26   Por. 1 Krl 18, 20-39.

27   Por. 1 Krl 19, 1-14; Wj 33,19-23.

28   Por. Łk 9, 28-36.

29   Por. 2 Kor 4, 6.

30   Por. Am 7, 2. 5; Iz 6, 5. 8. 11; Jr 1, 6; 15, 15-18; 20, 7-18.

31   Por. Ezd 9, 6-15; Ne 1, 4-11; Jon 2, 2-10; Tb 3, 11-16; Jdt 9, 2-14.

32   Por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 100-109.

33   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2.

34   Św. Ambroży, Enarrationes in Psalmos, 1, 9: PL 14, 924; por. Godzina czytań z soboty 10 tygodnia.

35   Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, 3, 24: PG 94, 1089 D.

36   Por. Łk 1, 49; 2, 19; 2, 51.

37   Por. Łk 3, 21.

38   Por. Łk 9, 28.

39   Por. Łk 22, 41-44.

40   Por. Łk 6,12.

41   Por. Łk 9,18-20.

42   Por. Łk 22, 32.

43   Por. Mk 1, 35; 6, 46; Łk 5, 16.

44   Por. Hbr 2, 15; 4, 15.

45   Por. Mt 11, 25-27; Łk 10, 21-22.

46   Por. J 11, 41-42.

47   Por. Mt 6, 21. 33.

48   Por. J 17.

49   Por. Ps 22, 2.

50   Por. Mk 15, 37; J 19, 30b.

51   Por. Dz 13, 33.

52   Por. Mt 5, 23-24.

53   Por. Mt 5, 44-45.

54   Por. Mt 6, 7.

55   Por. Mt 6, 14-15.

56   Por. Mt 6, 21. 25. 33.

57   Por. Mt 7, 7-11. 13-14.

58   Por. Mt 9, 38; Łk 10, 2; J 4, 34.

59   Por. Mk 13; Łk 21, 34-36.

60   Por. Łk 22, 40. 46.

61   Por. Łk 11, 5-13.

62   Por. Łk 18,1-8.

63   Por. Łk 18, 9-14.

64   Por. J 14, 13-14.

65   Por. J 14, 23-26; 15, 7. 16; 16, 13-15. 23-27.

66   Por. Mk 1, 40-41.

67   Por. Mk 5, 36.

68   Por. Mk 7, 29.

69   Por. Łk 23, 39-43.

70   Por. Mk 2, 5.

71   Por. Mk 5, 28.

72   Por. Łk 7, 37-38.

73   Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 85, 1; por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 7.

74   Por. Łk 1, 38.

75   Por. Dz 1, 14.

76   Por. J 2,1-12.

77   Por. J 19, 25-27.

78   Por. Łk 1, 46-55.

79   Por. J 14, 26.

80   Por. Łk 24, 27. 44.

81   Por. Ef 1, 3-14; 2 Kor 1, 3-7; 1 P 1, 3-9.

82   Por. 2 Kor 13,13; Rz 15, 5-6. 13; Ef 6, 23-24.

83   Por. Ps 95, 1-6.

84   Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 62, 16.

85   Por. Rz 15, 30; Kol 4, 12.

86   Por. 1 J 1, 7-2, 2.

87   Por. Mt 6,10. 33; Łk 11, 2. 13.

88   Por. Dz 6, 6; 13, 3.

89   Por. Rz 10, 1; Ef 1, 16-23; Flp 1, 9-11; Kol 1, 3-6; 4, 3-4. 12.

90   Por. J 14, 13.

91   Por. Jk 1, 5-8.

92   Por. Ef 5, 20; Flp 4, 6-7; Kol 3,16-17; 1 Tes 5,17-18.

93   Por. Rz 8, 34; 1 Tm 2, 5-8; 1 J 2, 1.

94   Por. Szczepan modlący się za swych oprawców, jak Jezus: Dz 7, 60; Łk 23, 28. 34.

95   Por. Dz 12, 5; 20, 36; 21, 5; 2 Kor 9, 14.

96   Por. Ef 6, 18-20; Kol 4, 3-4; 1 Tes 5, 25.

97   Por. Flp 1, 3-4; Kol 1, 3; 2 Tes 1, 11.

98   Por. Rz 12, 14.

99   Por. Rz 10, 1.

100   Por. Rz 8, 16.

101   Por. Dz 2, 47.

102   Por. Dz 3, 9.

103   Por. Dz 4, 21.

104   Por. Flp 2, 6-11; Kol 1,15-20; Ef 5, 14; 1 Tm 3,16; 6,15-16; 2 Tm 2, 11-13.

105   Por. Rz 16, 25-27; Ef 1, 3-14; 3, 20-21; Jud 24-25.

106   Por. Ap 4, 8-11; 5, 9-14; 7,10-12.

107   Por. Ap 18, 24.

108   Por. Ap 19, 1-8.

109   Por. Ml 1, 11.