1   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

2   Por. tamże.

3   Tamże, 25; por. św. Ambroży, De officiis ministrorum, 1, 88: PL 16, 50 A..

4   Por. Guigo Kartuz, Scala claustralium: PL 184, 476 C.

5   Por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 9.

6   Św. Jan Maria Vianney, Modlitwa.

7   Por. Mt 6,11. 34.

8   Por. Łk 13, 20-21.

9   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.

10   Por. Wj 3, 14; 33,19-23.

11   Por. Mt 1, 21.

12   Por. Rz 10, 13; Dz 2, 21; 3, 15-16; Ga 2, 20.

13   Por. Mk 10, 46-52; Łk 18, 13.

14   Por. Łk 8, 15.

15   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 5, 28: PG 36, 165 C.

16   Por. Łk 11, 13.

17   Por. J 14, 16-17; 15, 26; 16, 13.

18   Por. śpiew przed Ewangelią na Zesłanie Ducha Świętego.

19   Por. liturgia bizantyjska, Troparion z Nieszporów na Zesłanie Ducha Świętego.

20   Por. Dz 1, 14.

21   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 62.

22   Por. Łk 1, 46-55.

23   Por. Łk 1, 48.

24   Por. So 3, 17b.

25   Por. Łk 1, 48.

26   Por. J 19, 27

27   Por. J 19, 27..

28   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 68-69.

29   Por. Hbr 12, 1.

30   Por. Mt 25, 21.

31   Por. 2 Krl 2, 9.

32   Por. Łk 1, 17.

33   Por. Sobór Watykański II, dekret Perfectae caritatis, 2.

34   Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: PG 32, 184 A.

35   Por. Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis I4-6.

36   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54.

37   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54.

38   Por. św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości, 3.

39   Por. Mt 6, 6.

40   Por. Sobór Watykański 11, dekret Perfectae caritatis, 7.